Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gertjan Remmerie, handelend onder de naam REBU (Commerciële benamingen Motodetail, Velodetail & VÄN), BTW BE0760340537 (hierna te noemen REBU) en een opdrachtgever/contractant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. Een opdrachtgever/contractant wordt beoogd te zijn een particulier/natuurlijk persoon, tenzij opdrachtgever/contractant anders schriftelijk kenbaar maakt aan REBU en dit schriftelijk bevestigd is door REBU.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever/contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Aanbiedingen en offertes

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders of een termijn voor aanvaarding is gesteld. 

Bij het annuleren door opdrachtgever/contractant van een reeds bevestigde opdracht is opdrachtgever/contractant 25% van het overeengekomen bedrag aan annuleringskosten verschuldigd aan REBU.

REBU kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever/contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

REBU behoudt zich het recht voor de offerte binnen de termijn van vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van reden zal REBU dit schriftelijk aan opdrachtgever/contractant kenbaar maken.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is REBU daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij REBU anders aangeeft.

Mondelinge afspraken verbinden REBU slechts wanneer deze ook schriftelijk zijn bevestigd.

Alle in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reiskosten, verblijfskosten, verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

De opdrachtgever/contractant geeft met het verlenen van de opdracht REBU toestemming om foto’s en films te maken van het voertuig en deze te gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden ten behoeve van REBU. Het kenteken zal, indien gewenst door de opdrachtgever/contractant,  worden afgeschermd. De opdrachtgever/contractant dient dit bij de opdrachtbevestiging schriftelijk aan te geven.

Betaling

Indien partijen een aanbetaling overeenkomen dan dient deze voor aanvang van de behandeling ontvangen te zijn door REBU.

Betaling van de factuur dient te geschieden direct vóór de op- of aflevering van het voertuig, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen en dit schriftelijk door REBU is bevestigd. Indien betaling van de factuur na aflevering van het voertuig wordt overeengekomen, dient het verschuldigde binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te zijn voldaan.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of anderszins, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever/ contractant niet op.

Indien de opdrachtgever/contractant in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is zij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever/contractant of wederpartij is alsdan de wettelijke (handels)rente aan REBU verschuldigd.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de opdrachtgever/contractant of wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00 excl. BTW, tenzij de wet anders bepaalt.

Uitvoering van de overeenkomst

REBU zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. REBU is gerechtigd, naar eigen inzicht en goeddunken, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Opdrachtgever/contractant zal het voertuig op de afgesproken tijd en ontdaan van privéeigendommen op de afgesproken locatie brengen. Derhalve aanvaardt REBU geen aansprakelijkheid voor vermissing van privéeigendommen.

Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn en alleen wanneer REBU verzuimd heeft de opdrachtgever/contractant schriftelijk op de hoogte te stellen, kan en dient de opdrachtgever/contractant REBU derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Indien de opdrachtgever/contractant niet binnen 5 werkdagen na de kennisgeving door REBU dat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd het voertuig (of aanverwante zaken zoals banden/velgen/onderdelen) heeft afgehaald, kan REBU een redelijke vergoeding wegens stallingskosten- of opslagkosten bij de opdrachtgever/contractant in rekening brengen.

REBU is gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op het voertuig indien en voor zolang de opdrachtgever/contractant de kosten van de aan het voertuig verrichte werkzaamheden niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door REBU voor de opdrachtgever/contractant of wederpartij verrichte werkzaamheden betreft.

Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.

Indien de wijziging van de of de aanvulling op de overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve gevolgen zal hebben dan wel het tijdstip van de overeengekomen termijn daardoor kan worden beïnvloed, zal REBU de opdrachtgever/contractant of wederpartij desgevraagd hierover tevoren inlichten.

REBU zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan REBU kunnen worden toegerekend.

Onderzoek en reclamatie

De opdrachtgever/contractant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat het voertuig haar ter beschikking is gesteld.

Reclamaties omtrent de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever/contractant binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan REBU te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens REBU vervalt. Reclamaties geven opdrachtgever/contractant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

REBU is niet verantwoordelijk voor de keuzes in werkzaamheden, behandelingen of aanpassingen aan het voertuig van de opdrachtgever/contractant. De opdrachtgever/contractant is steeds verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes, derhalve kan REBU niet verantwoordelijk gesteld worden voor installaties in strijd met wettelijke bepalingen en regelgeving. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

De opdrachtgever/contractant dient REBU in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door REBU gemaakte kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever/contractant of wederpartij.

Indien een klacht gegrond is, zal REBU zorgdragen voor de herstelwerkzaamheden.

Aansprakelijkheid

Indien REBU aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

REBU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat REBU is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever/contractant verstrekte onjuiste danwel onvolledige informatie/gegevens.

Indien REBU aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van REBU beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van REBU is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

REBU is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming in de prestatie van REBU aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan REBU toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien de opdrachtgever/contractant of wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

REBU is nimmer aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook als gevolg van onheil van buitenaf; hieronder valt eveneens gevolgschade en wel in de ruimste zin van het woord.

REBU is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de opdrachtgever/ contractant danwel zaken die zich in of aan het voertuig bevinden en die REBU uit welke hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken wordt eveneens begrepen inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

REBU is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan onderdelen van het voertuig als gevolg van de door REBU uitgevoerde werkzaamheden indien deze onderdelen in een slechte staat verkeren.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van REBU of derde partijen.

Opdrachtgever/contractant dient zelf zorg te dragen voor een voldoende dekkende verzekering en verklaart dat hij deze heeft afgesloten en dat er geen sprake is van achterstallige premiebetaling voor deze verzekering tijdens het onderbrengen ten behoeve van het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of tijdens het stallen van zijn voertuig.

Garantie op werkzaamheden

Eventuele garantie op behandelingen in de werkplaats beperkt zich tot de garantie die de leverancier van de gebruikte producten geeft aan de eindklant opdrachtgever/contractant. De opdrachtgever/contractant wordt door REBU op de hoogte gesteld van een correcte nazorgprocedure om de levensduur van de behandeling te maximaliseren en verklaart te begrijpen dat een verkeerd gebruik van het voertuig en/of een incorrecte nazorg als gevolg kunnen hebben dat de levensduur van de behandeling gevoelig wordt ingekort.

Overmacht

REBU is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/contractant,  indien hij daartoe geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor risico van REBU behoort te komen, onder andere vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersonmogelijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, nalatigheid van leveranciers of fabrikanten, ziekte, gebreken in hulp/transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

REBU kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten ofwel vorderen dat de inhoud zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geen geval is REBU gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Vervangen onderdelen

Indien bij de werkzaamheden onderdelen dan wel materialen worden vervangen, dan worden deze eigendom van REBU, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. In dit laatste geval dient de opdrachtgever/contractant direct na de oplevering dan wel aflevering van het voertuig de vervangen onderdelen en of materialen in ontvangst te nemen.

Stalling en opslag

Het voertuig van opdrachtgever/contractant kan op verzoek van opdrachtgever/contractant en enkel na schriftelijk akkoord door REBU voor langere tijd gestald worden bij REBU. Opdrachtgever/contractant ontvangt hiervoor maandelijks een factuur. Het eventueel tussentijds ophalen van het voertuig inclusief laden en lossen, geschiedt door opdrachtgever/contractant en is voor eigen rekening van opdrachtgever/contractant, maximaal vier keer per maand en na het tijdig informeren van REBU. De sleutel en toegangscode blijft in bezit van REBU. REBU is niet aansprakelijk voor enigerlei schade. Deze aansprakelijkheid ligt bij opdrachtgever/contractant. Het opgeslagen voertuig staat op eigen risico van opdrachtgever/contractant in opslag en is niet verzekerd door REBU. Opdrachtgever/contractant dient zelf zorg te dragen voor een voldoende dekkende verzekering en verklaart dat hij deze heeft afgesloten en dat er geen sprake is van achterstallige premiebetaling voor deze verzekering. Beëindiging van het gebruikmaken van de stalling dient een maand van te voren schriftelijk bij REBU kenbaar gemaakt te worden en bevestigd te worden door REBU.

Vervangend vervoer en proefritten

Voor de duur van de behandeling of bij wijze van proefrit kan opdrachtgever/contractant gebruik maken van een voertuig van REBU indien dit beschikbaar is en enkel na schriftelijke bevestiging door REBU. De kosten voor gebruik van het vervangend vervoer worden samen met de opdracht gefactureerd. Proefritten zijn gratis tenzij anders vermeld. Indien opdrachtgever/contractant gebruik maakt van een voertuig van REBU is hij geïnformeerd dat boetes én verkeersovertredingen volledig voor rekening en risico zijn van opdrachtgever/contractant. Opdrachtgever/contractant vrijwaart REBU volledig van alle hiermee gepaard gaande gevolgen in de ruimste zin van het woord. Schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik wordt volledig verhaald op de opdrachtgever/contractant.

Het voertuig dient op de afgesproken datum (en indien het vervangend vervoer betreft met een volle tank) en schoon te worden ingeleverd. Indien niet is voldaan aan deze voorwaarden worden de kosten op de opdrachtgever/contractant verhaald. Het staat opdrachtgever/contractant niet vrij om zonder schriftelijke toestemming van REBU het voertuig langer in bruikleen te houden dan de datum waarop inlevering afgesproken is. Opdrachtgever/contractant verplicht zich op eerste verzoek van REBU het voertuig en aanverwante zaken aan REBU beschikbaar te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan REBU of aan de door REBU aan te wijzen personen de plaats waar het voertuig zich bevindt te betreden teneinde het voertuig mee te nemen. De kosten voor alle activiteiten die hiermee gemoeid zijn, zullen op de opdrachtgever/contractant worden verhaald.

Opdrachtgever/contractant verklaart met ondertekening van de overeenkomst voor het gebruik van vervangend vervoer dat het voertuig aan hem is overhandigd met kentekenkaart en een volle tank brandstof. Zonder getekende overeenkomst wordt het voertuig niet in bruikleen meegegeven.

Opschorting en ontbinding

REBU is bevoegd nakoming van zijn verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever/contractant of wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel indien er sprake is van liquidatie van de opdrachtgever/contractant of wederpartij, aan de opdrachtgever/contractant of wederpartij surseance van betaling is verleend, de schuldsanering natuurlijke personen op de opdrachtgever/contractant van toepassing is verklaard, de opdrachtgever/contractant in staat van faillissement is verklaard, de opdrachtgever/contractant de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel de opdrachtgever/contractant haar bedrijf verkoopt, dit zonder enige ingebrekestelling van opdrachtgever/contractant door REBU.

Geen van bovenstaande gevallen of anderszins ontslaat de opdrachtgever/contractant of wederpartij van zijn betalingsverplichting van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Indien REBU overgaat tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien REBU ontbinding van de overeenkomst verlangt, zijn de vordering van REBU op de opdrachtgever/contractant onmiddellijk opeisbaar.

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever/contractant toerekenbaar is, is de opdrachtgever/ contractant verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en eventuele bijkomende kosten aan REBU te vergoeden.

Opdrachtgever/contractant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever/contractant geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door REBU verrichte prestaties en/of eerder in rekening gebrachte kosten en heeft REBU onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestatie en/of eerder in rekening gebrachte kosten.

Garantievoorwaarden occasievoertuigen

Garantie en termijn

De garantie gaat in op de dag van aflevering, waarbij de verplichting geldt dat de inschrijving ook ten laatste op die datum op naam van eigenaar is gesteld. Zij strekt zich uit over de op de factuur bepaalde termijn en geldt enkel voor de persoon of instantie waaraan het voertuig door REBU werd verkocht. Er kan enkel op garantie beroep worden gedaan indien de factuur volledig werd voldaan. Reparaties die voor garantie in aanmerking zouden kunnen komen moeten binnen de hierboven vermelde termijn verricht zijn. Mocht zich binnen deze termijn aan enig onderdeel (of onderdelen) van deze motorfiets een defect voordoen, dan zal (zullen) dit onderdeel (deze onderdelen) worden onderzocht en gratis worden vervangen of gerepareerd indien blijkt dat dit defect moet worden toegeschreven aan een materiaal- of constructiefout. Deze garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot gratis vervangen en/of reparatie van het defect onderdeel (de defecte onderdelen). Op grond van een garantie-aanvraag voor onderzoek ingeleverde onderdelen blijven ter beschikking van de leverancier.

Voorwaarden

Correct gebruik, onderhoud, en opslag van uw motorfiets zijn noodzakelijk om een lange levensduur te garanderen. Reparaties onder garantie zullen alleen worden uitgevoerd op voorwaarde dat de motorfiets correct werd gebruikt, onderhouden blijft door een beroepsspecialist (volgens de gebruikershandleiding), en gecontroleerd/gerepareerd wordt volgens het onderhoudsschema.

Reparaties komen niet voor garantie in aanmerking, indien de oorzaak van het defect een gevolg is van:

 • Het niet correct opvolgen van de in de gebruikershandleiding vermelde voorschriften.
 • Misbruik, overbelasting of ongevallen.
 • Wijzigingen aan de motorfiets.
 • Het off-road rijden.
 • Het deelnemen aan sportevenementen (circuitdagen, races, etc.).
 • Het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires.
 • Normale slijtage.
 • Invloeden van buitenaf, zoals stof, vuil, industrieneerslag, chemicaliën, verouderde brandstof, corrosie, etc.


Niet onder garantie vallen:

 • Het stellen van diagnose, controle-, afstel- en reinigingswerkzaamheden, olie en klein materiaal.
 • Onderdelen die als gevolg van normale slijtage of kwaliteitsafname vervangen dienen te worden zoals bougies, filters, startmotorborstels, zekeringen, kabels en rubberen onderdelen.
 • Het zoeken naar resonantie van kunststofdelen en het opheffen daarvan.
 • Transportkosten, vervangend voertuig en dergelijke.

Toepasselijk recht en geschillen

Partijen verbinden zich ertoe voldoende inspanningen te leveren om een minnelijke regeling te bewerkstelligen en een geschil in onderling overleg te beslechten.

Geschillen tussen de partijen die niet minnelijk beslecht kunnen worden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van REBU, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Op alle overeenkomsten tussen de partijen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De taal van de rechtspleging is de Nederlandse taal.